İSLAM DİNİNİN SİYASALLAŞTIRILMASI İLE ŞERİAT VE HİLAFET ÖZLEMLERİ

<p>21.y&uuml;zyılda meden&icirc; d&uuml;nyadan uzaklaşmak veya meden&icirc; d&uuml;nyayla olan ilişkilerimizde &uuml;lkemize olan bakış a&ccedil;ılarını negatife d&ouml;nd&uuml;recek ya da bakış a&ccedil;ılarını yeniden d&uuml;zenlemelerine aracılık edecek d&uuml;ş&uuml;nceler ve a&ccedil;ıklamalar i&ccedil;inde olmak&hellip;</p> <p>T&uuml;rkiye&hellip;</p> <p>D&uuml;nya i&ccedil;inde bir yery&uuml;z&uuml; par&ccedil;ası olan Anadolu coğrafyasında <strong>sek&uuml;ler</strong> veya <strong>d&uuml;nyev&icirc; değerlerle</strong> kurulmuş bir devlettir.</p> <p>Şimdi, burada, T&uuml;rkiye&rsquo;nin hem <strong>&ldquo;anayasal&rdquo;</strong> hem de <strong>&ldquo;yasal&rdquo;</strong> altyapısını ve &uuml;styapısını herc&uuml;mer&ccedil;(karmakarışık) etmek, ortaya &ccedil;ıkacak kargaşa ve kaos ortamında daha da alevlenmesi olası ekonomik tablodan ve sosyolojik g&ouml;r&uuml;n&uuml;mden, sizce, kimler yararlanır veya b&ouml;yle bir şeyin oluşması adına ellerini ovuşturarak kimler beklenti i&ccedil;indedir?</p> <p>Kimi zaman, insanlar, i&ccedil;inde bulundukları d&ouml;nem ve zamana aykırı d&uuml;şecek, yani anakronik umut ve hayaller i&ccedil;inde olarak akıllarından ge&ccedil;eni ikrara y&ouml;neldiklerinde, acaba nasıl bir tepki ve sonu&ccedil;la karşılaşacaklarını &uuml;mit ediyorlar?</p> <p>Değerli okuyucular,</p> <p>D&ouml;nemimiz, demokrasinin ve insan hak ve h&uuml;rriyetlerinin &ouml;nc&uuml;llendiği, sek&uuml;ler hukuk d&uuml;zeninin, birey(vatandaş)- birey, vatandaş-toplum ve nihayetinde vatandaş-devlet ilişki ve y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;k, bor&ccedil;, &ouml;dev, vb edimlerini tertipleyerek herhangi bir kargaşaya mahal vermeyecek d&uuml;zeyde ge&ccedil;erli olduğu bilgi toplumlarının, teknolojik gelişme ve değişmeyle atbaşı gittiği bir post-modern toplum sonrası &ccedil;ağıdır.</p> <p>Bir bakıyorsunuz&hellip;</p> <p><strong>HİLAFET İSTEMLERİ&hellip;</strong></p> <p>Bir bakıyorsunuz laf aralarında, gizliden gizliye&hellip;</p> <p><strong>ŞERİAT HAYALLERİ VE TALEBİ.</strong></p> <p>Nasıl ki devletlerin kuruluş ve teşkilatlanmaları bağlamında kırmızı&ccedil;izgileri vardır&hellip;</p> <p><strong>Anayasası&hellip; Tarihteki yerini tartışma g&ouml;t&uuml;rmeyecek bi&ccedil;imde almış kurucu liderleri&hellip; Toplumun manevi ve moral değerleri...</strong></p> <p><strong>ŞERİAT</strong> s&ouml;ylemleri siyas&icirc; meydanlarda yeniden ve yine ama bıkmadan usanmadan dillendirilir oldu.</p> <p><strong>SİYASAL İSLAM&hellip;</strong></p> <p>Modern ulus-devletlerin devlet yapısını ve toplumsal d&uuml;zenini yıkmak i&ccedil;in emperyalizm tarafından kurgulanan, teorik ve entelekt&uuml;el altyapısı yine emperyalist egemen devletlerce doldurulan, din&icirc; değerle yakından uzaktan ilgisi olmayan, toplumların konvansiyonal olmayan y&ouml;ntemlerle <strong>&ldquo;zapturapt altına alınması&rdquo;</strong> faaliyetlerinin bir par&ccedil;asıdır.</p> <p>Bug&uuml;n, <strong>&ldquo;Siyasal İslam&rdquo;</strong> olarak kendilerini hem toplum i&ccedil;inde hem de siyaset kurumu i&ccedil;inde kabul g&ouml;rd&uuml;ren hareketlerin veya politik oluşumların derdi veya hedefleri hi&ccedil; &ouml;yle <strong>&ldquo;ulvi&rdquo;</strong> değil, tamamen d&uuml;nya &ouml;l&ccedil;eğinde kişisel hırs ve ikbal tabanlıdır. Nasıl ki, dindar insanlar ile <strong>&ldquo;dinci-din bezirg&acirc;nları insanlar&rdquo;</strong> terazi kefelerinde değerlendirilemez. Kendilerini <strong>&ldquo;Siyasal İslamcılık&rdquo;</strong> ile ifade etmeye &ccedil;alışanların da derdi zaten <strong>&ldquo;İslam Dini&rdquo;</strong> değil, İslam dini &uuml;zerinden siyaset &uuml;retme ve politikada hedeflenen d&uuml;nyev&icirc; ama&ccedil;lara ulaşmaktır.</p> <p><strong>SİYASAL İSLAM</strong> ideolojisi, hi&ccedil;bir zaman ve bi&ccedil;imde din saikiyle ortaya &ccedil;ıkarak insanların g&ouml;n&uuml;llerine su serpme derdinde olmamıştır. <em>İslamcı gruplar</em>, &ouml;ncelikle anti-kom&uuml;nizm şiarıyla varlıklarını ispata y&ouml;nelmiş, toplum i&ccedil;inde yer edinmeye &ccedil;abalamışlar sonrasında ise yaşadıkları toprağın devletiyle m&uuml;cadeleye girerek, devletin anayasal dayanağını yerle yeksan ederek, s&ouml;zde <strong>&ldquo;şeriat d&uuml;zenini&rdquo;</strong> getireceklerini ama &ouml;zde ise tamamen d&uuml;nyevi hırs ve ikbal ve yine insanın nefsine i&ccedil;kin zaafların peşindedir.</p> <p><strong>SİYASAL İSLAM</strong> &ouml;ğretisi/ideolojisi, adını nasıl tanımlarsak tanımlayalım; bunun İslam ile ilgisi yokken Siyasetle epeyce bir ilgisi olmuş ve olmaya devam etmektedir. Değerli <strong>Toktamış ATEŞ</strong> hocamız da, bug&uuml;n gazetesinde yazdığı k&ouml;şe yazılarında, şeriat isteminin ne kadar yersiz olduğunu, bu talepte olanların T&uuml;rkiye &ouml;l&ccedil;eğinde bakıldığında <strong>%1-2 d&uuml;zeyini</strong> ge&ccedil;emeyeceğini ifade etmesine rağmen&hellip; Bug&uuml;n, her t&uuml;rl&uuml; alanda gelişme ve değişimin g&ouml;z a&ccedil;ıp kapayıncaya kadar bir hızda d&ouml;n&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; ger&ccedil;ekliğinde, T&uuml;rkiye&rsquo;nin yoğunlaşması gereken mesele bu mu?</p> <p>Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;mız yerinde&hellip; Camilerimiz yerinde, Allahaş&uuml;k&uuml;r ezanlarımız salalarımız okunmakta&hellip; İsteyenin din bilgisi konusunda derinleşmesine engel olacak bir yasa veya uygulama da yok.</p> <p>O zaman niye bu kavramlar &uuml;zerinden siyaset m&uuml;hendisliği veya toplumsal m&uuml;hendislik yapıyoruz? &nbsp;</p>

BELEDİYELER

EKONOMİ